Сайтът www.avenew.bg предлага възможност за закупуването на
представените продукти, като те се доставят директно до клиента на посочения от него адрес или до поискване от офис на куриерска компания СПИДИ или друга по избор. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за ползване от
първоначалното влизане в сайта до напускането му.

1. Общи положения

1.1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които “РАДЕКС-РР”ООД
предоставя стоки на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина
www.avenew.bg. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на
бутона ПОРЪЧАЙ, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да
спазва настоящите Общи условия.

1.2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му
както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез
съхранените в лог – файлове на сървъра на www.avenew.bg съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

1.3. След кликане на бутона „ПОРЪЧАЙ“, потребителят се съгласяват да закупи стоките,
намиращи се в кошницата му. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът
получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че
договорът е сключен. Потвърждението се получава по електронна поща или чрез телефонно обаждане.

1.4. “РАДЕКС-РР” ООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена
поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица “РАДЕКС-РР”ООД уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер.

1.5. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове, като посочената цена е с ДДС.

2.Предлагана стока

2.1. За точност цветовете имат номера като по този начин се цели да се избегне
различното наименование на един и същи цвят. „РАДЕКС-РР”ООД не носи
отговорност за това как е настроен мониторът на клиента и как в следствие на това
той вижда цвета.

3.Доставка

3.1. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при
доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, “РАДЕКС-РР”ООД се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. “РАДЕКС-РР” ООД не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

3.2. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от
потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на “РАДЕКС-РР”ООД. В случай, че бъде
установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката,
“РАДЕКС-РР”ООД не носи отговорност за повреждането на тази стока. В случаите когато
“РАДЕКС-РР”ООД потвърди поръчката и посочи конкретни дата и час за доставка,
изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за
контакти и/или телефон при подаване на заявката, “РАДЕКС-РР”ООД не е обвързана от
каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

3.3. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на
посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, “РАДЕКС-РР”ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

3.4. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

3.5. Поръчки се обработват в следното работно време: от понеделник до петък от 09:00 до
15:00 ч. Поръчки, направени след 15:00 ч от понеделник до четвъртък, се обработват на
следващата сутрин след 09:00 ч. Поръчки, направени след 15:00 ч в петък, се обработват в
понеделник след 09:00 ч.

4. Цени

4.1. Цените, посочени на сайта не включват транспортни разходи. Транспортът в рамките на Република България се извършва от куриерска компания СПИДИ или друга по избор на клиента. Цената (определя се от теглото на пратката), която потребителят/клиентът дължи за транспорт при избор на експресна услуга (получаване на пратката на следващия ден, без неделя) е 6,50 лв., а при избор на икономична (получаване на втория ден, без неделя) е 5,50 лв. За поръчки над 100 лв. транспортните разходи са за сметка на “РАДЕКС-РР”ООД.

5. Право на отказ от закупената стока

5.1. Клиентът има право без да дължи обезщетение, като посочи причина да се откаже от
сключения договор от разстояние в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на

стоката. След упражняване правото на отказ последния е длъжен да върне получените стоки в цялост, в същия вид, както са доставени, с ненарушена опаковка, годни за последваща продажба на други клиенти, заедно с цялата придружаваща ги документация. При условие, че са изпълнени тези изисквания „РАДЕКС-РР”ООД се задължава незабавно да възстанови заплатените суми от клиента. Разходите по връщане на доставената стока до фирмата са за сметка на клиента.

6. Рекламации

6.1. При установено несъответствие на доставената стока с направената поръчка клиента има право да предяви рекламация в срок 14 работни дни от доставката й.

6.2. Рекламацията се предявява пред фирмата. За да бъде уважена, клиентът следва да
приложи стоката по възможност в ненарушена опаковка, както и документите, които я
придружават при доставката – касова бележка, фактура, формуляр за връщане на стока и др. документи, установяващи несъответствието на стоката.

6.3. В случай, че претенцията е основателна клиента може да избере начина на
удовлетворяване на рекламацията – чрез замяната на стоката с нова, съответстваща на
сключения договор за продажба или поправка, ако замяната е невъзможна.

6.4. Клиента няма право да претендира за възстановяване на заплатената от него сума или
намаляване на цената, ако „РАДЕКС-РР”ООД се съгласи на удовлетворяване на
рекламацията по някой от горните два начина.

6.5. Възстановяване на заплатени суми се извършва само в случай, че удовлетворяването на рекламацията е невъзможно по някой от начините, посочени в т. 6.3. от договора.

7. Права и задължения на потребителя/клиента

7.1. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.avenew.bg

7.2. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

7.3. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на
страницата www.avenew.bg

7.4. Всеки потребител, независимо дали е клиент на “Радекс-РР”ООД се задължава при
ползване на услугите:
• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на
човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите
международни актове;
• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни
права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и
др.;
• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на
морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на Интернет магазина
www.avenew.bg;
• да обезщети “Радекс-РР”ООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и
пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски
възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени
обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали
или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал,
разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез
/името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави
или Интернет етиката;

7.5. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и
електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато
същата не е безплатна, и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В
случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

8. Права и задължения на търговеца

8.1. “Радекс-РР”ООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

8.2. “Радекс-РР”ООД има право, но не и задължение да запазва материали и информация,
разположени на сървъра на www.avenew.bg

8.3. “Радекс-РР”ООД има право по всяко време, без уведомяване на потребителя/клиента,
когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на “Радекс-РР”ООД да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. “Радекс-РР”ООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили в следствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.avenew.bg. “Радекс-РР”ООД след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за качеството на всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

8.4. “Радекс-РР”ООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на “Радекс-РР”ООД във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за “Радекс-РР”ООД. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

8.5. “Радекс-РР”ООД има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите
Потребители/клиенти.

8.6. Информацията по предходния член може да бъде използвана от “Радекс-РР”ООД, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на получения e-mail адрес. “Радекс-РР”ООД събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които “Радекс-РР”ООД ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

8.7. “Радекс-РР”ООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този
договор при настъпване на обстоятелства, които “Радекс-РР”ООД не е предвидила и не е
била длъжна да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на “Радекс-РР”ООД.

8.8. “Радекс-РР”ООД има право да инсталира на компютрите на потребителите бисквитки
(cookies). Бисквитките представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет
страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

9. Лични данни

9.1. “Радекс-РР”ООД гарантира на своите потребители/клиенти конфиденциалността на
предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани,
предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията,
посочени в настоящите Общи условия. “Радекс-РР”ООД защитава личните данни на
потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за
извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, “Радекс -РР”ООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

9.2. “Радекс-РР”ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. “Радекс-РР”ООД е длъжна да предостави информацията по силата на закона.

10. Изменения

10.1. Oбщите условия могат да бъдат променяни по всяко време от “Радекс-РР”ООД, която
има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи
условия и на основание промени в законодателството. “Радекс-РР”ООД се задължава да
уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет
страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се
запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с
промените, то “Радекс-РР”ООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

11. Терминология

11.1. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата
www.avenew.bg на своя компютър.

11.2. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути, свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

11.3. Интернет магазина  avenew.bg е собственост на “Радекс-РР”ООД.

11.4. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В
случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или
прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на “Радекс-РР”ООД, съобразно българското законодателство.